Bugün
Geleneksel Türk Müziği Nazariyatı Tarihi. Makamlar.Net - Makamlar İnternette...
 
 
Ana Sayfa
 
Arel Sistemi
Makamlar
Değiştirme
İşaretleri
Nazariyat
Tarihi
Usüller
Görüşleriniz

TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI TARİHİ

     9.yy'dan buyana, müziğin nazari yönü bir çok müzikçinin özellikle ilgisini çekmiş, bunun sonucu olarak da 19. yy. sonuna kadar "edvar" (daireler) adı altında bir çok eser yazılmıştır. Bu eserlere edvar denilmesinin nedeni ise, gerek makamları, gerekse usüllerin daireler üzerinde açıklanmasıdır (*) 1852 yılına kadar tüm edvarların el yazması olması, bir başka deyişle basılı olmaması nedeniyle, edvarlardaki nazari bilgiler hiçbir zaman yaygınlaşamamış, dolayısı ile edvarlar, bir iki kişinin bilgi alanı içinde olmaktan öte hiçbir anlam kazanamamışlardır.
Haşim bey'in (1815-1868), özellikle Abdülbaki Nasır Dede'nin Tedrik ve Tahkik adlı edvarından yararlanarak hazırlamış olduğu nazariyat ve güfteleri içeren beşyüzoniki sahifelik eseri, 1852 yılında Mecmua-yi Karha ve Nakşha ve Şarkıyyat, 1864 yılında da Haşim Bey Mecmuası adıyla basılmasının ardından kısa bir süre sonra, bütün müzikçilerin kullandığı bir el kitabi haline gelmiştir. Kitabın on iki yıl arayla da iki kez basılması ise, bu konuya duyulan ilginin açık bir göstergesi olmuştur.
Mızıka-yı Hümayun'un fasl-ı atik bölümünde görev yapmış Haşim Bey2in bu eserinde, makamlar, ilk kez batı tonları ile de karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada büyük yanlışlıklara düşülmesine ve kitabın, makam nazariyatıyla ilgili bir çok tutarsızlıklarla dolu olmasına rağmen, bu eser, döneminde bir boşluğu doldurmuştur.
Haşim Bey'in eserinin ikinci baskısının yapılmasından oyuz yıl sonra, yani 1894 yılında ise Kazım Uz'un (1873-1943) Talim-i Musiki yahut Musiki Islahatı adlı eserinin basılmasıyla da, müzikçiler, bu kez bir de müzik sözlüğüne kavuşmuşlardır.
Özetle 19. yy.ın ikinci yarısından başlamak üzere müziğin nazari yönüyle ilgili çalışmalkarın yoğunlaşması ve gerek kitap, gerek makale olarak bir çoğunun basılması gerçekleşmiş, bir bakıma müziksel bilgilenme dönemi adını verebileceğimiz bir dönem başlatılmıştır. Bu ise, konuyla ilgili değişik ve karşıt düşüncelerin varlığını ortaya çıkarmış, bunun sonucu da, "acaba bu işin gerçeği nedir?" diye derinlemesine düşünen kişiler, bu kez, işe en başından bu yana el atmak gereğini duymuşlardır.
Müziğin bir bilim dalı olması gerektiğini ve bunun sonucu da, seslerin, makamların neden-sonuç ilişkilerini derinlemesine araştırmayı, o ana kadar yazılmış edvarları inceleyerek başlatan ilk kişiler ise, Türk Sanat Müziği'ne asırlar boyu kaynak görevini görmüş ve 19.yy.ın ikinci yarısından itibaren saraydan dışlanmaya başlayan bu sanat dalının kişilerine yine kucak açmış olan mevlevihanelerden Galata Mevlevihanesi Şeyhi Ataullah Dede Efendi (1842-1910), Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Mehmet Celaleddin Dede Efendi (1849-1908) ve Bahariye Mevlevihanesi Şeyhi Hüseyin Fahrettin Dede Efendi (1854-1911) olmuştur.
Bu kişiler, yapmış oldukları çalışma ve araştırmaları, maalesef yazılı hale getirememişler, ama, tüm bilgi birikimlerini ve bulgularını öğrencileri Rauf Yekta (1871-1935) ve Dr. Suphi Ezgi'ye (1869-1962) aktarmışlardır.
Bir süre sonra, Hüseyin Saadettin Arel'i (1880-1955) de aralarına alarak1913-1920 arası ortak çalışmalar yapan bu kişiler, araştırmaların sonuçlarını, Hüseyin Saadettin Arel2in 1910 yılında yayınlamaya başladığı Şehbal adlı dergide ve ayrıca Milli Tetebbular Mecmuası adlı dergide yayınladılar. Bu kişiler daha sonra aralarında doğan bilimsel görüş farklılıkları nedeniyle beraber çalışmayı bıraktılar. Her biri kendi düşünceleri yönünde çalışmalar yaptılar. Rauf Yekta'nın ses dizgesi, makam ve usullerle ilgili çalışmalarının geneli, Albert Lavignac'ın hazırladığı Encylopedie de la Musique et Dictionnaire du Conservotiore adlı müzik ansiklopedisinin Türkiye ile ilgili maddesinde Fransızca olarak yayımlandı. Bu bölümü 1924 yılında ve beş forma halinde "Türk Musikisi Nazariyatı" adı altında İstanbul'da da yayınlanan bu çalışmalar incelendiğinde, Safiüddin Abdülmümin Urmevi'den (1224?-1294) 19.yy. sonlarına kadar süren onyedili ses sisteminin yirmidörde çıkarıldığı görülmekte, ayrıca, makam dizilerinin dörtlü ve beşlilerin birleşmesiyle oluştuğu açıklanarak, dizinin dışında, durak ve güçlü seslerin de öneminin vurgulanmakta olduğu anlaşılmaktadır.
Bütün bunların dışında, rauf Yekta ana dizi olarak ta Rast makamını kabul etmiş, ayrıca, aralıkların adlandırılması sırasında "apotom" "limma" gibi yunanca terimler kullanmış, dörtlülere, genel olarak yine Yunan'ca dan devşirme "cins" adını vererek, bunları da kendi aralarında sınıflandırmıştır.
"Türklerin musikisi çıkıcı-inici (tiz-pest) namı altında tanınan çok eski bir diziye dayanır. Bu, araştırmalarımıza göre, eskiYunanlıların kullandığı ve Gui d'Arezzo'nun meşhur istemini kurmak için faydalandığı dizidir. Farabi onu Yunanlılardan almıştı. Bu nazariyeciden sonra gelen Türk ve İran müzikologları aynı diziyi kabul ettiler ve bu gün, bütün doğu memleketlerinin musikişinaslarınca eski hali üzere muhafaza adilmektedir" diyerek , Eski Yunan kuramını kendisinin de benimsediğinibelirten Rauf Yekta, gerçekten de, Eski Yunan Kuramının belkemiğini oluşturan Tetrakordların birleşimiyle dizi elde etme yolunu makam dizilerinde de aynen kullanmış, fakat, makamın dizisini dörtlü-beşli birleşmesiyle tam olarak açıklayamaması karşısında da, "Türklerde, her ne kadar makamların çoğu tetrakorda muadil olan dörtlü aralığın üzerine çok defa ESASLI SURETLE KURULDUKLARI GİBİ, pentakorda muadil olan beşli aralığın üzerine de kurulmuşlardır. Tatbikatta yalnız bu dörtlü ve beşli ile İKTİFA edilmemiş ve nağmeyi süslemek gayesi ile sekizliye, duruma göre bir beşli veya bir dörtlü ilave edilerek tamamlanmıştır. Bu suretle Türk Musikisinin makamlarının her biri, bir dörtlü veya beşlinin ilavesiyle şekil bulur" diyerek, bu sistemi tamir etme yolunu seçmiştir.
Segah sesini natürel ses olarak kabul eden ve bu sesi donanımda göstermeyen Rauf Yekta, nota yazısında, bu gün natürel olarak kabul ettiğimiz Si sesini de bir koma diyezli olarak göstermiş, ayrıca, diyez ve bemol işaretlerini de, kendi görüşü doğrultusunda, bugün kullandıklarımızdan farklı şekillerde kullanmıştır.
Rauf Yekta'nın, Türk Müziği nazariyatıyla ilgili bu uygulamaları hiçbir zaman Türk Müzikçileri arasında yaygınlaşamamıştır. Bunun en önemli nedeni ise yazdıklarını Fransızca ve çok az bir kısmını Arap harfleri ile Osmanlıca olarak yayınlaması idi.
Rauf Yekta, gerek ana dizi olarak Rast makamı dizisini, gerek, segah sesini naturel ses kabul ettğinden ve gerek dizilere "tamamlayıcı" adı altında dörtlü ve beşliler eklemesi nedeniyle, Suphi Ezgi ve Arel'den ayrılmıştır.
Suphi Ezgi ise, yine aynı sistem içinde makamları açıklamakla beraber, makam dizilerinin tümünü sekizli dizi olarak göstermiş, dolayısı ile basit makam adını verdiği bütün makamları dörtlü ve beşli birleşimi olarak açıkladıktan sonra, bu makamın dizileri içinde yer alan dörtlü ve beşlileri de o makamın adıyla adlandırmıştır. Örneğin Rast dörtlüsü, uşşak dörtlüsü gibi. Kuşkusuz ki, burada en büyük yanılgı, makam dizilerinin bir sekizli içinde gösterilmesi olmuştur. Çünkü, bir makamın ya da bir tonun dizisini sekizli dizi olarak göstermek demek bu dizinin diğer bütün oktavlarda da aynı olacağını, yani seslerin asla değişmeyeceğini kabul etmekti. Oysa, makamların bir çoğunda böyle bir şey olamayacağı kesin bir gerçekti. Çünkü, birçok makamın dizisi içinde yer alan sesler, birbirlerini izleyen oktavlarda değişebileceği gibi, bazen, aynı oktav içinde dahi değişkenlik gösterebiliyordu. Saba, Uşşak, Bestenigar, Hüzzam gibi makamların bir sekizli içinde gösterilmesi doğru değildi. Buna rağmen araştırmalarını "Nazari ve Ameli Türk Musikisi" adı altında beş cilt olarak 1933 yılında başlamak üzere 1953 yılına kadar değişik aralıklarla ve cilt cilt yayınlayan Suphi Ezgi'nin bu düşünceleri de tam olarak yaygınlaşamadı. Çünkü kitapları basıldıktan sonra tam olarak yurdun dört bir tarafına dağıtılamamış, Belediye Konservatuvarı'nın depolarında yığılı olarak kalmıştı.
Bestecilik, dolayısı ile tür ve biçim bilgisi (form bilgisi) ile ilgili ilk çalışmaları da yapan kişi olan Suphi Ezgi, Arel'le, basit makamları oluşturan tam dörtlü ve beşlilerin sayıları, adlandırmaları ve bireşik (mürekkep) makamlarının, hangi makamların yada dörtlüler ve beşlilerin birleşmesinden oluştuğu konusunda derin fikir ayrılıklarına düşünce, birbirlerinden ayrılmışlar, dolayısı ile Hüseyin Saadettin Arel, bağımsız olarak çalışma imkanı bulmuştu.
İlk yazısını "bir musiki nüvis-i muasır hakkında/ Rauf Yekta" başlığı altında ve Şehbal'in 1910 yılında çıkan ilk sayısında yazan Arel, İstanbul Belediye Konservatuvarının başına beş yıllık bir sözleşmeyle getildiği1943 yılına kadar Türk Müziğinin her alanında bir çok araştırma yaptı ve bu araştırmaları değişik yerlerde yayınladı.
Gerek mevcut nazariyelerin O'na göre kar     maşık oluşu gerek ses sistemiyle ilgili endine özgü düşüncelerinin olması ve en önemlisi makam oluşumları hakkında değişik düşüncelere sahip bulunması nedeniyle, Arel, Yekta'nın ve Ezgi'nin çalışmalarının yaygınlaşmamış olmasından da yola çıkarak, artık, toplumsal yaşamda tüm gücüyle yerini almış yayıncılığın ve Konservatuvar Başkanı olmasının sağladığı inanırlık avantajıyla 1948 yılında Musiki Mecmuası'nı çıkarmaya başladı. Bu mecmuada müzik politikasından, müzik tarihine değin bir çok önemli ve değerli yazı yayınlayan Arel, nazariyatla ilgili düşüncelerini de "türk Musikisi Nazariyatı Dersleri" adı altında Musiki Mecmuası'nın birinci sayısından başlamak üzere yayınladı.
Abone sistemi içinde dağıtımı yapılan mecmuanın hem fiyatının düşük olması, hem de insanların ayağın kadar posta aracılığı ile gönderilmesi bu mecmuayı bir anda Türkiye'nin en önemli müzik yayını yapıverdi. O ana kadar konuyla ilgili yüzlerce yazı, kitap yayınlanmasına rağmen, bunların büyük bölümünden habersiz olan insanlar, bir anda, Musiki Mecmuası ile bilgilenmeye başladılar. Bu açıdan bakıldığında 20. yy'ın ikinci yarısından itibaren müzik toplumunu bilgilendiren ilk kişi Arel olmuş oldu.
Arel'in Musiki Mecmuası'nda yayınlandığı en önemli yazılar, ses sistemini, makam oluşumunu ve usulleri içine alan "Türk Musikisi Nazariyat Dersleri" adlı yazı dizisi oldu. Bu yazı dizisi sayesinde, o ana kadar uygulamanın içinde olup da, nazari açıdan kafasında yığınla sorular oluşmuş müzik kamuoyu bilgilenmeye başladı. Bilgiye susamışlık bir anda, yazılanların tümünü güncel, taze ve doğru bilgiler olarak kabul edilmesine neden oldu. Yıllar sonra Arel öldüğünde (1955), artık, O'nun ses sistemi usul ve makamlarla ilgili yazdıkları büyük bir kesim tarafından tamamen benimsenmişti. On üç yıl sonra 1968 yılında da, yine Arel2in kurduğu ve başında Laika Karabey'in bulunduğu "İleri Türk Musikisi Konservatuvarı Derneği" Arel'in yazmış olduğu nazariyat notlarını bir araya getirdi ve kitap halinde bin adet yayınladı. Bunun nedeni de, Musiki Mecmuası yayınının seksen üçüncü sayısında biten nazariyat dersleri notlarının, o yıldan 1968 yılına gelinceye kadar geçen zaman içinde müzik öğrenmek isteyenlerce elde edilememesi, bunun sonucu da sözel öğretimin ön plana çıkması, dolayısı ile Arel nazariyatının ehliyetsiz hocalar tarafından tahrif edilmeye başlanmasıydı. Ayrıca, Arel'e alternatif bir nazariyatın yazılarak yaygınlaştırılmaya çalışılmasının verdiği korku da, bir başka nedendi. Bu nedenle, 1968 yılında bu yayın yapıldı. Ama, hemaz basılması, hem de kitabın kitabın dağıtımının tam yapılamamsı, amaca varılmasını engelledi. Aynı yıl yayınlanan Yılmaz Öztuna'nın Türk Musiki Ansiklopedisi içinde yer alan usul ve makamla ilgili maddeler, tümüyle Arel'in nazariyatına uygun olduğundan ve yurdun her tarafına devlet eliyle kolayca dağıtıldığından, bu eser, kısa süre içinde, ikinci bir bilgilendirme dönemini başlattı. Fakat,gerek 1968 yılına kadar geçen zaman içinde Arel nazariyatının tahrif edilmeye başlanması, gerek Türk Musiki Ansiklopedisinin kısa sürede tükenmesi ve bir daha basımının yapılamamasının oluşturduğu boşluk, Arel nazariyatının birkaç kişinin tekelinde kalmasına ve genel olarak tahrif edilmiş şekliyle açıklanıp öğretilmesine neden oldu. Üstelik, bu nazariyata alternatif nazariyatların üretilmesi de gündeme gelmişti. Örneğin Ekrem Karadeniz'in, hocası Abdülkadir Töre'nin notlarından yararlanarak yazmış olduğu "Türk Musikisi Nazariye ve Esasları" adlı kitabının birkaç forması, 1965 yılında Ankara'da Gültekin Oransay yayınlanmış, ama kitabın tümü yayınlanamamış, dolayısıyla, yaygınlaşamamıştı. Bu nazariye Yekta, Ezgi ve Arel nazariyeleriyle ilgili çok derin farklılıklar içeriyor, bunlarla tamamen çelişiyordu.
Daha sonra Feridun Darbaz'ın 1973 yılında basılan Türk ve Batı Müziği adlı eser ise, adından da anlaşılacağı gibi, her iki müztürünün genel bilgilerinde ton ve makamlarına kadar birçok bilgiyi içermesine ve makam bilgilerinin Arel2in yazdıklarına benzemesine rağmen, eser içinde yer alan batı müziği bilgilerinin yoğunluğu yanında, Türk müziği bilgileri içinde değişik terimlerin kullanılması, en önemlisi de, dağıtımın sağlıklı yapılamaması nedeniyle, gerektiği gibi etkili olamadı.
1976 tarihinde ise, Yılmaz Öztuna'nın Türk Musikisi Ansiklopedisi adlı eserinin ikinci cildinin ikinci kısmı yayınlandıktan kısa süre sonra, Arel nazariyatı ile ilgili yeniden bir yayın boşluğu içine düşüldü.
Zeki Yılmaz'ın 1977 yılında yayınlanan Türk Musikisi Dersleri adlı kitabında ise, Türk müziği öğrenmek isteyenlerin arasında, dağıtımı çok iyi yapıldığı için, kısa sürede alıcı buldu. Ticari amaçla yayınlanan ve içerik olarak tümüyle Arel'in yazdıklarında alındığı halde, Arel'in adını, kitabın sonunda "Faydalanılan Eserler" adı altında ve bir satırla isteksiz olarak anan Zeki Yılmaz'ın bu kitabı, bir bakıma, üreticiden tüketiciye mal pazarlayan aracı rolünü üstlendi.
1979 yılında birinci baskısı ve 1983 yılında ikinci baskısı yapılan, Arel'in öğrencilerinde Ahmet Selim Teymur'un yazmış olduğu üç ciltlik "Türk Musikisi" adlı eseri, Öztuna'dan sonra, Arel'i tahrif etmeden derleyip toparlayan ikinci eser oldu. Ama Trabzon'da yayınlanan bu eser de maalesef, tüm yurda yayılamadı. Hatta, büyük şehirlerde dahi bu kitaptan çok az sayıda kişinin haberi oldu. Dolayısıyla, bı kitap, bilgilendirme amacına ulaşamadı.
1980 yılında ise, Fethi Karamahmutoğlu'nun "Bizim Geleneksel Müziğimiz" adıyla İstanbul'da yayınladığı nazariyat kitabı da küçük yüzeysel farklılıkları ve üslup değişikliğiyle Arel nazariyatını açıklamasına rağmen, dağıtımının yetersiz oluşu nedeniyle hiçbir şekilde Türk müziğinin nazariyatını öğrenmek isteyen kişilere ulaşamadı, etkisiz bir kitap oldu.
Dört yıl sonra, 1984 yılında Türk musikisinin nazariyatıyla ilgili olarak yayınlanan iki kitaptan biri, "Türk Sanat Musikisinde Makamlar" adıyla Emin-Bedia-Hakan Ünkan'a aitti. Bu kitaplarda hiçbir nota yazısının yer almaması, her şeyin yazıyla açıklanmaya çalışımlası nedeniyle, bu kitap, dağıtımı çok iyi yapıldığı ve Arel nazariyatına genel olarak uygun olduğu halde, hiçbir zaman etkili olamadı.
İsmail Hakkı Özkan'ın aynı yayınlanan "Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri / Kudüm Velveleleri" adıyla yazmış olduğu kitap ise, o ana kadar Arel nazariyatı ile ilgili olarak büyük bir hızla gelişen tahrifatın bir tür belgesi oldu.
Şefik Gürmeriç'le başlayan Arel nazariyatının tahrifi sonucu, Gürmeriç'in ders notları konservatuvarda hocalık yapması nedeniyle kısa zamanda taraftar bulmuştu. Yine aynı Belediye Konservatuvarı'nda hocalık yapan sözünü ettiğimiz kitabın yazarı ve Gürmeriç'in öğrencisi İsmail Hakkı Özkan da, dörtlü beşli sistemini esas alması dışında Arel nazariyatıyla ilgili hiçbir ilişkisi olmayan, en önemlisi de uygulama ile büyük çelişki içinde olan tamamen tahrif edilmiş makam bilgilerini öretti. Kitabın önsözünde, "Bu kitabın başlıca kaynakları Arel ve Ezgi'nin kitapları ve merhum hocamız Şefik Gürmeriç'in örenciliğimiz sırasında yazdırdığı Arel-Ezgi sistemine ait çok değerli nazariyat notlarıdır. Bu notlardan büyük faydalar sağladım. Onları geliştirmeye çalıştım" denilmesine rağmen, kitabın içeriğinin, özellikle makam oluşumlarının, ne Arel ne de Ezgi ile bağdaşmaması büyük bir çelişki idi. Üstelik Arel'in basite indirgeyerek öğretme yöntemini tümüyle ortadan kaldırıp, onun yerine uygulama ile hiçbir ilgisi olmayan bir çok yeni kavramlar makam bireşimleri içine sokulmaya çalışılmıştır.Örneğin, ne Arel ne de Ezgi'de bulunmayan "üçlü çeşniler" diye bir terim uydurularak, bu başlık altında altı tür tam dörtlü be beşlinin adları altında bir de üçlülerin varlığından söz edilmiş, bu üçlülerin makam oluşumunda rol aldığı açıklanmış, benzer şekilde, dörtlü ve beşlilere ek olarak yeni dörtlü ve beşliler türetilmişti. En önemlisi de makamın içinde yapılan, yapılması gelenek olmuş geçkileri dahi, makam oluşumunun bir parçası olarak ele alınmıştı. Bu ise, makamın öğretiminde yapılabilecek akıl almaz bir yanlıştı. Bütün bunlar göz önüne alındığında İsmail Hakkı Özkan'ın nazariyatının, Arel'in kurulmasına birinci derecede öncülük ettiği Devlet Konservatuvarında, Arel Nazariyatı adı altında okutulması, korkunç bir yanlış olarak yıllarca sürdürülmüş, uygulama ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan bu bilgiler, Türk Müziği'nin nazari konusunu içtenlikle öğrenmek isteyenkişilerde tutarsızlık ve anlaşılmazlık öğeleri nedeniyle bir nazariyat fobisi oluşturmuştu.
Sonuç olarak Arel nazariyatı unutulmuştu.     
Önceden de sözünü ettiğimiz gibi, Arel, 1948 yılında bu ders notlarını yayımlamaya başladığında, büyük bir boşluğu doldurmuş, bu notlarla Türk müziğine bir gurur aşılamış ve onun da bilim tarafı olduğunu, olabileceğini kanıtlamıştı. İnsanların kafasında oluşan bir çok soruya cevap verebilmişti.
Ama, kuşkusuz ki, mevcut sistem içinde aksayan yerler vardı. Arel de bunun farkındaydı. Aksaklıkların kökeninde ise sistemle ilgili sorunlar yatıyor ve bunlar için bir çözüm bulunamıyordu. Her ne kadar Arel'in bu sorunlarla ilgili yazdığı hiçbir şey elimizde yoksa da, türlü zamanlarda, Yekta'nın Ezgi'nin yazılarında bu sorunlarda bazıları dile getirilmişti.
Sistemin getirdiği temel sorunlar, şöylece özetlenebilir.
1-Ses dizgesi sorunu: sistem içinde yirmi dört sesin yer aldığı ve seslerin elde edilmesiyle ilgili yöntem açıkça belirtildiği halde, aynı yöntemle otuz dolayında ses ortaya çıkmakta olup, özellikle suzidil, hisarbuseklik, gibi makamlarda da bu seslerden bazıları değiştirme işaretleriyle gösterilmese dahi kullanılmaktaydı. Dolayısıyla yirmi dört sesten fazla ses, sistemin bir gereği olarak kabul edilmeliydi.
2-Ana dizi sorunu: Arel'de ve Ezgi'de ana dizi olarak Çargah adı verilen do-re-mi-fa-sol-la-si-do dizisi ele alınmıştı. Oysa, geleneksel sanat müziğinde böyle bir dizi yoktu. Gelenekteki çargah makamı adıyla anılan makamın dizisinde, si sesi koma bemollü ve re sesi de bakiyye bemollüydü. Dolayısıyla, bu dizinin ana dizi olarak alınması yanlıştı. Arel, segah sesini Yeta gibi natürel ses olarak kabul etmediği için batının yazı dizisinden yola çıkarak bu diziyi ana dizi olarak ele almak zorunda kalmıştı.
3-Basit makam dizilerinin sekizli gösterilmesi: bir dizinin sekizli gösterilmesi demek, bu dizinin pest ve tiz oktavlarında seslerin değişmez olduğunu belirtme demekti. Özellikle tampere dizgede kullanılan bu yöntemin, Türk Müziği'ne uygulanması hatalıydı. Çünkü, makam dizilerinde sesler iki oktav içinde değişebilirdi. Örneğin, Uşşak makamında, acem sesinin bir oktav pestinde ırak sesinin bulunması, Saba makamında, dügah sesinin bir oktav tizinde şehnaz sesinin bulunması gibi. Kuşkusuz ki, Arel'in, buna rağmen makam dizilerini sekizli göstermesi sistemin bir gereğiydi.
Sonuç olarak, geçmişten bu yana tüm makam kuramlarının özgünlerinin bozulmadan, tahrif edilmeden ele alınarak yayınlanması, büyük önem taşımaktadır. Örneğin Rauf Yekta'nın, Ekrem Karadeniz'in makam kuramlarının geçtiğimiz yıllarda yayınlanması gibi. Kimin ne dediğinin bilinmesi açısından, büyük bir gerekliliktir. Bu güne Arel adının ardına sığınarak güya öğretilen makam bilgilerinin ne denli yanlış olduğu, Arel'in " Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri" adı altında hazırladığı notların kitap haline getirilmesiyle apaçık ortaya çıkacak, böylece, Arel'in kemiklerinin daha fazla sızlamasını da önlemiş olacaktır.

Bu Yazı Onur AKDOĞU'ya aittir.
(*) Bu edvarların tümü hakkında bilgi için, bkz: Onur AKDOĞU, Türk Müziği Bibliyografyası (9.yy- 1928) E.Ü. Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı yayınları, 1989

 
GELENEKSEL
TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI
TARİHİ
© 2003-2006 Makamlar.Net. Her hakkı saklıdır.Tasarım:TURNA TASARIM
makam usul usül arel nazariyat terimler usuller usüller koma diyez musıki musiki acem aşiran makamı acem kürdi makamı aşıt bayati araban makamı bestenigar makamı çargah makamı eviç makamı ferah feza makamı ferahnak makamı gerdaniye makamı hicaz makamı hicaz aşıtı hicazkar makamı hicazkar aşıtı hüseyni makamı hüzzam makamı hüzzam aşıtı karciğar makamı kürdi makamı kürdili aşıt mahur makamı muhayyer makamı muhayyer kürdi makamı neva makamı neveser makamı nihavend makamı nihavend aşıtı nikriz makamı rast makamı re ana aşıtı saba makamı saba aşıtı şedaraban makamı şedaraban aşıtı segah makamı şehnaz makamı şehnaz aşıtı şevkefza makamı sultaniyegah makamı suzinak makamı tahir makamı yegah makamı zavil makamı zirgüleli hicaz makamı buselik dörtlüsü buselik beşlisi çargah dörtlüsü çargah beşlisi hicaz beşlisi hicaz dörtlüsü hüseyni beşlisi kürdi beşlisi kürdi dörtlüsü perdeler rast beşlisi rest dörtlüsü taksim fasl fasıl ud keman tanbur tambur rauf yekta hüseyin saadettin arel suphi ezgi onur akdoğu ege üniversitesi türk müziği konservatuarı şerif muhiddin targan türk musikisi musıkisi ,Adana,Adana Mûsikî,Adana Mûsikî Derneği,Âhenk,Âhenk Sistemi,Ahmet,Ahmet Kadri,Ahmet Kadri Rizeli,aktif,aktif ziyâretçi,aktif ziyâretçi var,alanları,Ali,Ali Sezâi,Ali Sezâi Balakbabalar,Ali Tutan,Alıştırmaları,Alıştırmaları Dr,Alıştırmaları Dr G Yahya,Alnar,Alnar Kânun,Alnar Kânun Konçertosu,Alnar Tâhir,Alnar Tâhir Aydoğdu,Amatör,Amatör Korolar,Amatör Korolar Topluluklar,Amatör Korolar Topluluklar Dernekler,ANIL,Anısına,Ankara,Ankara Türk,Ankara Türk Müziği,Ankara Türk Müziği Derneği,Anketine,Anketine Katılın,arama,Araş,Araş Tan,Araş Tan Gurubu,Araştırmalar,Arşivi,Arşivi ve,Arşivi ve Nota,Arşivi ve Nota Download,Arşivlerdeki,Arşivlerdeki Mûsikîmiz,Aşk,Aşk Olsun,Aşk Olsun Sizlere,Aşk Olsun Sizlere Gençler,Atamızın,Atamızın Sevdiği,Atamızın Sevdiği Şarkılar,Avni,Avni ANIL,Ayak,Ayak Terimleri,Ayan,Aydemir,Aydoğdu,Ayhan,Ayhan Songar,Âyininin,Âyininin Tahlîli,Âyinleri,Aysu,Aysu Saz,Aysu Saz Semâîleri,Ayvazoğlu,Ayverdi,Bakış,Baktagir,Balakbabalar,Balcı,Baran,Bartın,Bartın Mûsikî,Bartın Mûsikî Cemiyeti,başladı,Batı,Batı Müziği,Batı Müziği Sözlüğü,Batı Müziği Sözlüğü Ver,Batı Prof,Batı Prof Ayhan,Batı Prof Ayhan Songar,Behara,Behara Tekzib,Behara Tekzib Mehmet,Behara Tekzib Mehmet Güntekin,Bekir,Bekir Sıdkı,Bekir Sıdkı Sezgin,Bekir Sıdkı Sezgin Klâsikler,Bektaş,Belediyesi,Belediyesi KTM,Belediyesi KTM Topluluğu,Beste,Beste Dokusu,Beste Dokusu ve,Beste Dokusu ve Tolga,Bestekârları,Besteleri,Besteleri G Yahya,Beşir,Beşir Ayvazoğlu,Bey,Bey Anısına,Bilgileri,Bilgin,Bilgin M Aydemir,Bilimeyen,Bilimeyen Eser,Bilimeyen Eser Osman,Bilimeyen Eser Osman Nuri,bir,Bir,Bir Dünya,Bir Dünya İnsanı,Bir Dünya İnsanı Rauf,Bir Mevlevî,Bir Mevlevî Âyininin,Bir Mevlevî Âyininin Tahlîli,bir O Yarman,bir ses,Bir Ses,Bir Ses Sitemi,Bir Ses Sitemi Yavuz,Bir Sultan,Biraz,Biraz da,Biraz da Müzik,Biraz da Müzik Cinuçen,Birkaçı,Birkaçı ve,Bugün,Bugün Kasım,Bugün Kasım Cuma,Burak,Burak Kaynarca,büyük,büyük nota,büyük nota portalı,CD,CD Kaset,CD Kaset VCD,CD Kaset VCD Kitap,CD VCD,CD VCD Kaset,CD VCD Kaset Kitap,Cem,Cem Behara,Cem Behara Tekzib,Cem Behara Tekzib Mehmet,Cemil,Cemil Sâmiha,Cemil Sâmiha Ayverdi,Cemiyeti,Cinuçen,Cinuçen Tanrıkorur,Cinuçen Tanrıkorur Besteleri,Cinuçen Tanrıkorur Besteleri G Yahya,Cinuçen Tanrıkorur Köşesi,Classical,Classical Music,Classical Music Of,Classical Music Of Turkey,com,com ,com turkmusikisi,com turkmusikisi org,Counter,Cuma,Cumhuriyet,Cumhuriyet Döneminde,Cumhuriyet Döneminde Tâhir,Cumhuriyet Döneminde Tâhir Aydoğdu,Cumhuriyete,Cündioğlu,Çalgıları,Çalgıları O Yarman,Çarşamba,Çelik,Çevikoğlu,Çıpan,da,da Müzik,da Müzik Cinuçen,da Müzik Cinuçen Tanrıkorur,Daryal,Dede,Dede Efendi,Dede Efendi Sâmiha,Dede Efendi Sâmiha Ayverdi,Defteri,değilim,değilim Olmak,değilim Olmak istiyorum,Dergi,Dergi Gazete,Dergi Metod,Dergi Metod Türk,Dergi Metod Türk Mûsikîsinin,Dergisi,Derneği,Dernekler,Dernekler Rehberi,Destek,Destek Verenler,Dili,Dili Dücane,Dili Dücane Cündioğlu,Dilsizlerin,Dilsizlerin Dili,Dilsizlerin Dili Dücane,Dilsizlerin Dili Dücane Cündioğlu,Dînî,Dînî Mûsikî,Dînî Mûsikî Formları,Doç,Doç Dr,Doç Dr Mustafa,Doç Dr Mustafa Çıpan,Doğru,Doğru ve,Doğru ve Gerçek,Doğru ve Gerçek Bir,Dokusu,Dokusu ve,Dokusu ve Tolga,Dokusu ve Tolga Bektaş,Download,Download Arşivi,Download Programı,Döneminde,Döneminde Tâhir,Döneminde Tâhir Aydoğdu,Dönemler,Dr,Dr G Yahya,Dr Gülçin,Dr Gülçin Yahya,Dr Hanefi,Dr Hanefi Özbek,Dr M Salim,Dr M Salim Tokaç,Dr Murat,Dr Murat Salim,Dr Murat Salim Tokaç,Dr Mustafa,Dr Mustafa Çıpan,Dr Ümit,Dr Ümit Mutlu,Dücane,Dücane Cündioğlu,Dünya,Dünya İnsanı,Dünya İnsanı Rauf,Dünya İnsanı Rauf Yektâ,E,E Grup,E Grup Üyelerimiz,E mail,Edin,Efendi,Efendi Sâmiha,Efendi Sâmiha Ayverdi,Eğitimi,Ekleme,eklenenler,Ekleyin,Ekoller,Ekoller Sistemler,Ekrem,Ekrem Öztürk,Eleştirileri,Eleştirileri Üzerine,Eleştirileri Üzerine T Çevikoğlu,Er,Ergun,Ergun Balcı,eser,Eser Osman,Eser Osman Nuri,Eser Osman Nuri Özpekel,eser sayfa,eser sayfa nota,eser sayfa nota Türk,Eserleri,Eserleri Repertuar,Eserleri Repertuar Nota,Eserleri Repertuar Nota Arşivi,Etkinlikle,Ezgileriyle,Ezgileriyle Avni,Ezgileriyle Avni ANIL,Fakültesi,Fakültesi T S,Fakültesi T S M Korosu,Farklılığı,Fârûk,Fârûk Şâhin,Fasıl,Favori,Favori Listenize,Favori Listenize Ekleyin,Ferid,Ferid Alnar,Ferid Alnar Kânun,Ferid Alnar Kânun Konçertosu,Ferit,Ferit Alnar,Ferit Alnar Tâhir,Ferit Alnar Tâhir Aydoğdu,Flamenkoya,Formları,Frekans,G,G Yahya,Gazete,Gazetesi,Gazi,Gazi Üniversitesi,Gazi Üniversitesi T M,Gazi Üniversitesi T M Topluluğu,Gelen,Gelen Ses,Gelen Ses Sadreddin,Gelen Ses Sadreddin Özçimi,Geleneksel,Geleneksel Âhenk,Geleneksel Âhenk Sistemi,gen,gen tr,Gençler,Gençlik,Gençlik Hülyâları,Gençlik Hülyâları Dr,Gençlik Hülyâları Dr M Salim,Genel,Genel Bakış,Genel Bilgileri,Gerçek,Gerçek Bir,Gerçek Bir Ses,Gerçek Bir Ses Sitemi,Gibi,Gibi Göksel,Gibi Göksel Baktagir,Giriş,Giriş Sayfası,Giriş Sayfası Yapın,Girişi,Göksel,Göksel Baktagir,Gönül,Gönül Saraylarında,Gönül Saraylarında Bir,Gönül Saraylarında Bir Sultan,Grubu,Grubu üyeliği,Grubu üyeliği için,Grup,Grup Sayfası,Grup Üyelerimiz,Grup Üyeliği,Grup Üyesi,Grup Üyesi Kişi,Gurubu,Güfte,Güfte Beste,Güfte Beste Dokusu,Güfte Beste Dokusu ve,Güfte İncelemesi,Güfte İncelemesi Doç,Güfte İncelemesi Doç Dr,Gülçin,Gülçin YAHYA,Gülçin Yahya,Gültekin,Gültekin Aydoğdu,güncelleme,güncelleme tarihi,Güntekin,H,H Karaduman,H Karaduman N Çelik,Haberleşme,Haberleşme Grubu,Haberleşme Grubu üyeliği,Haberleşme Grubu üyeliği için,hakkı,hakkı saklıdır,hakkı saklıdır Site,hakkı saklıdır Site muhteviyatı,Hakkındı,Hanefi,Hanefi Özbek,Hatırla,Hayal,Hayal Gibi,Hayal Gibi Göksel,Hayal Gibi Göksel Baktagir,Hayallerim,Hayallerim Gülçin,Hayallerim Gülçin YAHYA,Hazırlanıyor,Her,Her hakkı,Her hakkı saklıdır,Her hakkı saklıdır Site,Hisleniş,Hisleniş Yurdal,Hisleniş Yurdal Tokcan,hizmetinizde,Hizmetler,Hülyâları,Hülyâları Dr,Hülyâları Dr M Salim,Hülyâları Dr M Salim Tokaç,Icq,Icq Listesi,İcra,İcra Nota,İcra Nota Farklılığı,içi,içi arama,için,İlanlar,İle,İle Batı,İle Batı Prof,İle Batı Prof Ayhan,İlhan,İlhan Baran,İncelemesi,İncelemesi Doç,İncelemesi Doç Dr,İncelemesi Doç Dr Mustafa,info,info ,info turkmusikisi,info turkmusikisi gen,İnsanı,İnsanı Rauf,İnsanı Rauf Yektâ,İnsanı Rauf Yektâ Bey,İsmâil,İsmâil Dede,İsmâil Dede Efendi,İsmâil Dede Efendi Sâmiha,İstatistikleri,istiyorum,Işıkyıldız,izinsiz,izinsiz kopyalanamaz,izinsiz kopyalanamaz ve,izinsiz kopyalanamaz ve neşredilemez,Kadri,Kadri Rizeli,Kaf,Kaf Müzik,kaliteli,kaliteli ürünleri,Kânun,Kânun Konçertosu,Kanunda,Kanunda Ses,Kanunda Ses ve,Kanunda Ses ve Frekans,Karaduman,Karaduman N Çelik,Karataydan,Karataydan Gelen,Karataydan Gelen Ses,Karataydan Gelen Ses Sadreddin,Kartı,Kartı Servisi,Kaset,Kaset Kitap,Kaset Kitap Dergi,Kaset Kitap Dergi Metod,Kaset VCD,Kaset VCD Kitap,Kaset VCD Kitap Dergi,Kasım,Kasım Cuma,Katılın,Kaynarca,Kemanımla,Kemanımla sana,Kemanımla sana bir,Kemanımla sana bir ses,Kısa,Kısa bir,Kısa bir O Yarman,Kişi,Kişi Grup,Kişi Grup Üyesi,Kişi Grup Üyesi Kişi,Kitap,Kitap Dergi,Kitap Dergi Gazete,Kitap Dergi Metod,Kitap Dergi Metod Türk,Klasik,Klasik Türk,Klasik Türk Müziği,Klasik Türk Müziği Topluluğu,Klâsikler,Klâsikler CD,Konçertosu,Konuları,kopyalanamaz,kopyalanamaz ve,kopyalanamaz ve neşredilemez,kopyalanamaz ve neşredilemez Korolar,Korolar Topluluklar,Korolar Topluluklar Dernekler,Korolar Topluluklar Dernekler Rehberi,Korosu,Köşeler,Köşesi,KTM,KTM Topluluğu,Kullanıcı,Kurumlar,Kurumlar Vakıflar,Link,Link Ekleme,Linkler,Linkler Link,Linkler Link Ekleme,Listenize,Listenize Ekleyin,Listesi,Longalar,Longalar Göksel,Longalar Göksel Baktagir,Lûgat,Lûgat Ver,Lütiyeleri,M,M Aydemir,M Ekrem,M Ekrem Öztürk,M Korosu,M Salim,M Salim Tokaç,M Tarihinde,M Tarihinde Dönemler,M Topluluğu,mail,Makâleler,Makam,Makam ve,Makam ve Ayak,Makam ve Ayak Terimleri,Market,Mecmuası,Mehmet,Mehmet Güntekin,Mekân,Mekân Müzik,Mekân Müzik ve,Mekân Müzik ve Tolga,Metod,Metod Türk,Metod Türk Mûsikîsinin,Metod Türk Mûsikîsinin seçkin,Metodu,Metodu Dr,Metodu Dr G Yahya,Mevlevî,Mevlevî Âyininin,Mevlevî Âyininin Tahlîli,Mevlevî Âyinleri,MKE,MKE Klasik,MKE Klasik Türk,MKE Klasik Türk Müziği,Mozaiği,Mozaiği Sony,Muhiddin,Muhiddin Targan,Muhiddin Targan Kaf,Muhiddin Targan Kaf Müzik,muhteviyatı,muhteviyatı izinsiz,muhteviyatı izinsiz kopyalanamaz,muhteviyatı izinsiz kopyalanamaz ve,Murat,Murat Salim,Murat Salim Tokaç,Music,Music Of,Music Of Turkey,Music Of Turkey H Karaduman,Mûsiki,Mûsikî,Mûsikî Cemiyeti,Mûsikî Derneği,Mûsikî Formları,Mûsikî Mecmuası,Mûsiki ve,Mûsiki ve Mehmet,Mûsiki ve Mehmet Güntekin,Mûsikîmiz,Mûsikîmiz Gazetesi,Musikimizdeki,Musikimizdeki Sorulardan,Musikimizdeki Sorulardan Birkaçı,Musikimizdeki Sorulardan Birkaçı ve,Musıkisi,Mûsikisi,Mûsikîsi,Mûsikîsi Bestekârları,Mûsikîsi Çalgıları,Mûsikîsi Eserleri,Mûsikîsi Eserleri Repertuar,Mûsikîsi Eserleri Repertuar Nota,Mûsikîsi Formları,Mûsikîsi Genel,Mûsikîsi Genel Bilgileri,Mûsikîsi Grup,Mûsikîsi Grup Sayfası,Mûsikîsi Nazariyatı,Mûsikîsi Usûlleri,Musıkisi Vakfı,Mûsikisi Vakfı,Mûsikisi Vakfı Yayınları,Mûsikîsi Web,Mûsikîsi Web Siteleri,Mûsikîsinde,Mûsikîsinde Doğru,Mûsikîsinde Doğru ve,Mûsikîsinde Doğru ve Gerçek,Mûsikîsinde Fasıl,Mûsikîsinde Nota,Mûsikîsinde Taksim,Mûsikîsinden,Mûsikîsinden Seçmeler,Mûsikîsini,Mûsikîsini Araş,Mûsikîsini Araş Tan,Mûsikîsini Araş Tan Gurubu,Mûsikîsinin,Mûsikîsinin büyük,Mûsikîsinin büyük nota,Mûsikîsinin büyük nota portalı,Mûsikîsinin Kısa,Mûsikîsinin Kısa bir,Mûsikîsinin Kısa bir O Yarman,Mûsikîsinin seçkin,Mûsikîsinin seçkin ve,Mûsikîsinin seçkin ve kaliteli,Mûsikîşinas,Mûsikîşinas Dergisi,Mustafa,Mustafa Çıpan,Mutlu,mükemmeliyetçi,mükemmeliyetçi Beşir,mükemmeliyetçi Beşir Ayvazoğlu,Müziği,Müziği Derneği,Müziği İle,Müziği İle Batı,Müziği İle Batı Prof,Müziği Sözlüğü,Müziği Sözlüğü Ver,Müziği Topluluğu,Müziği Üzerine,Müziği Üzerine Dr,Müziği Üzerine Dr Hanefi,Müziği Vural,Müziği Vural Yıldırım,Müzik,Müzik Cinuçen,Müzik Cinuçen Tanrıkorur,Müzik Eğitimi,Müzik Eleştirileri,Müzik Eleştirileri Üzerine,Müzik Eleştirileri Üzerine T Çevikoğlu,Müzik Tarihine,Müzik Tarihine Genel,Müzik Tarihine Genel Bakış,Müzik ve,Müzik ve Tolga,Müzik ve Tolga Işıkyıldız,Müzikolojinin,Müzikolojinin Vural,Müzikolojinin Vural Yıldırım,Müzikten,Müzikten Flamenkoya,N,N Çelik,Nazariyat,Nazariyatı,Necati,Necati Çelik,Necdet,Necdet Yaşar,neşredilemez,neşredilemez ,neşredilemez turkmusikisi,neşredilemez turkmusikisi net,net,net ,net turkmusikisi,net turkmusikisi com,Nevâ,Nevâ S Bilgin,Nevâ S Bilgin M Aydemir,Nihavend,Nihavend Pentatonik,Nihavend Pentatonik TÜMATA,Niyâzi,Niyâzi Sayın,nota,Nota Arşivi,Nota Arşivi ve,Nota Arşivi ve Nota,Nota Download,Nota Download Programı,Nota Farklılığı,nota portalı,nota Türk,nota Türk Mûsikîsinin,nota Türk Mûsikîsinin büyük,Nota Yazım,Nota Yazım Tekniği,notaarsivi,notaarsivi com,Nuri,Nuri Özpekel,O,O Yarman,Odası,Odası Hakkındı,ODTÜ,ODTÜ Klasik,ODTÜ Klasik Türk,ODTÜ Klasik Türk Müziği,Of,Of Turkey,Of Turkey H Karaduman,Of Turkey H Karaduman N Çelik,Olmak,Olmak istiyorum,Olsun,Olsun Sizlere,Olsun Sizlere Gençler,org,org ,org turkmusikisi,org turkmusikisi info,Osman,Osman Nuri,Osman Nuri Özpekel,Osmanlı,Osmanlı Mozaiği,Osmanlı Mozaiği Sony,Osmanlı Mûsikîsi,Osmanlıca,Osmanlıca Lûgat,Osmanlıca Lûgat Ver,Osmanlıda,Osmanlıda Mûsiki,Osmanlıda Mûsiki ve,Osmanlıda Mûsiki ve Mehmet,Osmanlıdan,Osmanlıdan Cumhuriyete,Öngörüleri,Öngörüleri Prof,Öngörüleri Prof İlhan,Öngörüleri Prof İlhan Baran,Özata,Özata Ayan,Özbek,Özçimi,Özpekel,Öztürk,Pentatonik,Pentatonik TÜMATA,portalı,Posta,Posta Kartı,Posta Kartı Servisi,Prof,Prof Ayhan,Prof Ayhan Songar,Prof İlhan,Prof İlhan Baran,Programı,r,Radyoları,Radyoları TâhirAydoğdu,Ramazan,Ramazan Şekerci,Rauf,Rauf Yektâ,Rauf Yektâ Bey,Rauf Yektâ Bey Anısına,Rauf Yektanın,Rauf Yektanın Öngörüleri,Rauf Yektanın Öngörüleri Prof,Rehberi,Repertuar,Repertuar Nota,Repertuar Nota Arşivi,Repertuar Nota Arşivi ve,Reşat,Reşat Aysu,Reşat Aysu Saz,Reşat Aysu Saz Semâîleri,Rizeli,S,S Bilgin,S Bilgin M Aydemir,S M Korosu,Saadeddin,Saadeddin Sandı,Sadâ,Sadâ Niyâzi,Sadâ Niyâzi Sayın,Sadreddin,Sadreddin Özçimi,saklıdır,saklıdır Site,saklıdır Site muhteviyatı,saklıdır Site muhteviyatı izinsiz,Salim,Salim Tokaç,Sâmiha,Sâmiha Ayverdi,sana,sana bir,sana bir ses,Sandı,Sarayda,Sarayda Mûsikî,Saraylarında,Saraylarında Bir,Saraylarında Bir Sultan,Sayaç,Sayaç Servisi,Sayaç Servisi Counter,sayfa,sayfa nota,sayfa nota Türk,sayfa nota Türk Mûsikîsinin,Sayfası,Sayfası Yapın,Sayın,Saz,Saz Semâîleri,seçkin,seçkin ve,seçkin ve kaliteli,seçkin ve kaliteli ürünleri,Seçmeler,Semâîleri,Seri,Seri İlanlar,Servisi,Servisi Counter,Ses,Ses Sadreddin,Ses Sadreddin Özçimi,Ses Sistemleri,Ses Sistemleri Üzerine,Ses Sistemleri Üzerine Dr,Ses Sitemi,Ses Sitemi Yavuz,Ses Sitemi Yavuz Yektay,Ses ve,Ses ve Frekans,Seslenişler,Seslenişler Göksel,Seslenişler Göksel Baktagir,Settings,Sevdiği,Sevdiği Şarkılar,Sezâi,Sezâi Balakbabalar,Sezgin,Sezgin Klâsikler,Sezgin Klâsikler CD,Sezgiyle,Sezgiyle Seslenişler,Sezgiyle Seslenişler Göksel,Sezgiyle Seslenişler Göksel Baktagir,Sıdkı,Sıdkı Sezgin,Sıdkı Sezgin Klâsikler,Sıdkı Sezgin Klâsikler CD,Sirtolar,Sirtolar ve,Sirtolar ve Longalar,Sirtolar ve Longalar Göksel,Sistemi,Sistemler,Sistemleri,Sistemleri Üzerine,Sistemleri Üzerine Dr,Sistemleri Üzerine Dr Hanefi,Site,Site içi,Site içi arama,Site İstatistikleri,Site Konuları,Site muhteviyatı,Site muhteviyatı izinsiz,Site muhteviyatı izinsiz kopyalanamaz,Site üyelerimize,Site üyelerimize ücretsiz,Site üyelerimize ücretsiz web,Site Üyesi,Site Üyesi Kişi,Site Üyesi Kişi Grup,Siteleri,Sitemi,Sitemi Yavuz,Sitemi Yavuz Yektay,Sitemiz,Sitemiz Anketine,Sitemiz Anketine Katılın,Sitemizde,Sitemizde aktif,Sitemizde aktif ziyâretçi,Sitemizde aktif ziyâretçi var,Sitemize,Sitemize Destek,Sitemize Destek Verenler,Sitemizi,Sitemizi Favori,Sitemizi Favori Listenize,Sitemizi Favori Listenize Ekleyin,Sitemizi Giriş,Sitemizi Giriş Sayfası,Sitemizi Giriş Sayfası Yapın,Sitemizi Tavsiye,Sitemizi Tavsiye Edin,Sizlere,Sizlere Gençler,Sohbet,Sohbet Odası,Sohbet Odası Hakkındı,Sohbete,Sohbete WEBden,Sohbete WEBden Ulaşın,Son,Son güncelleme,Son güncelleme tarihi,Songar,Sony,Sorulardan,Sorulardan Birkaçı,Sorulardan Birkaçı ve,Sözlüğü,Sözlüğü Ver,Sufi,Sûfi,Sufi Müziği,Sufi Müziği Vural,Sufi Müziği Vural Yıldırım,Sûfi Müzikten,Sûfi Müzikten Flamenkoya,Sultan,Şâhin,Şarkılar,Şekerci,Şerif,Şerif Muhiddin,Şerif Muhiddin Targan,Şerif Muhiddin Targan Kaf,Şifre,T,T Çevikoğlu,T M Tarihinde,T M Tarihinde Dönemler,T M Topluluğu,T Mûsikîsini,T Mûsikîsini Araş,T Mûsikîsini Araş Tan,T S M,T S M Korosu,Tahir,Tâhir,Tahir Aydoğdu,Tâhir Aydoğdu,TâhirAydoğdu,Tahlîli,Taksim,Talât,Talât Er,Tan,Tan Gurubu,Tanbûrî,Tanbûrî Cemil,Tanbûrî Cemil Sâmiha,Tanbûrî Cemil Sâmiha Ayverdi,Tanrıkorur,Tanrıkorur Besteleri,Tanrıkorur Besteleri G Yahya,Tanrıkorur Köşesi,Targan,Targan Kaf,Targan Kaf Müzik,tarihi,Tarihinde,Tarihinde Dönemler,Tarihine,Tarihine Genel,Tarihine Genel Bakış,Tasavvuf,Tasavvuf Mûsikîsinden,Tasavvuf Mûsikîsinden Seçmeler,Tavsiye,Tavsiye Edin,Tekniği,Tekzib,Tekzib Mehmet,Tekzib Mehmet Güntekin,Temmuz,Temmuz Çarşamba,Terimleri,Timuçin,Timuçin Çevikoğlu,Titiz,Titiz mükemmeliyetçi,Titiz mükemmeliyetçi Beşir,Titiz mükemmeliyetçi Beşir Ayvazoğlu,TKİ,TKİ Klasik,TKİ Klasik Türk,TKİ Klasik Türk Müziği,Tokaç,Tokcan,Tolga,Tolga Bektaş,Tolga Işıkyıldız,Topluluğu,Topluluklar,Topluluklar Dernekler,Topluluklar Dernekler Rehberi,Topluluklar Kurumlar,Topluluklar Kurumlar Vakıflar,tr,Tunca,Turkey,Turkey H Karaduman,Turkey H Karaduman N Çelik,turkmusikisi,turkmusikisi com,turkmusikisi com ,turkmusikisi com turkmusikisi,turkmusikisi gen,turkmusikisi gen tr,turkmusikisi info,turkmusikisi info ,turkmusikisi info turkmusikisi,turkmusikisi net,turkmusikisi net ,turkmusikisi net turkmusikisi,turkmusikisi org,turkmusikisi org ,turkmusikisi org turkmusikisi,Tutan,TÜMATA,TÜMATA T Mûsikîsini,TÜMATA T Mûsikîsini Araş,TÜMATA T Mûsikîsini Araş Tan,Türk,Türk Çalgıları,Türk Çalgıları O Yarman,Türk Lütiyeleri,Türk Musıkisi,Türk Mûsikisi,Türk Mûsikîsi,Türk Mûsikîsi Bestekârları,Türk Mûsikîsi Çalgıları,Türk Mûsikîsi Eserleri,Türk Mûsikîsi Eserleri Repertuar,Türk Mûsikîsi Formları,Türk Mûsikîsi Genel,Türk Mûsikîsi Genel Bilgileri,Türk Mûsikîsi Grup,Türk Mûsikîsi Grup Sayfası,Türk Mûsikîsi Nazariyatı,Türk Mûsikîsi Usûlleri,Türk Musıkisi Vakfı,Türk Mûsikisi Vakfı,Türk Mûsikisi Vakfı Yayınları,Türk Mûsikîsi Web,Türk Mûsikîsi Web Siteleri,Türk Mûsikîsinde,Türk Mûsikîsinde Doğru,Türk Mûsikîsinde Doğru ve,Türk Mûsikîsinde Fasıl,Türk Mûsikîsinde Nota,Türk Mûsikîsinde Taksim,Türk Mûsikîsinin,Türk Mûsikîsinin büyük,Türk Mûsikîsinin büyük nota,Türk Mûsikîsinin Kısa,Türk Mûsikîsinin Kısa bir,Türk Mûsikîsinin seçkin,Türk Mûsikîsinin seçkin ve,Türk Müziği,Türk Müziği Derneği,Türk Müziği İle,Türk Müziği İle Batı,Türk Müziği Topluluğu,Türk Müziği Üzerine,Türk Müziği Üzerine Dr,Türk Müzik,Türk Müzik Tarihine,Türk Müzik Tarihine Genel,Türk Tasavvuf,Türk Tasavvuf Mûsikîsinden,Türk Tasavvuf Mûsikîsinden Seçmeler,Türk ve,Türk ve Batı,Türk ve Batı Müziği,Türkiye,Türkiye Radyoları,Türkiye Radyoları TâhirAydoğdu,Türkiyede,Türkiyede Müzikolojinin,Türkiyede Müzikolojinin Vural,Türkiyede Müzikolojinin Vural Yıldırım,Ud,Ud Alıştırmaları,Ud Alıştırmaları Dr,Ud Alıştırmaları Dr G Yahya,Ud Metodu,Ud Metodu Dr,Ud Metodu Dr G Yahya,Ulaşın,Usûlleri,Ü,Ü Ziraat,Ü Ziraat Fakültesi,Ü Ziraat Fakültesi T S,ücretsiz,Ücretsiz,ücretsiz web,ücretsiz web alanları,Ücretsiz Yeni,Ümit,Ümit Mutlu,Üniversitesi,Üniversitesi T M,Üniversitesi T M Topluluğu,ürünleri,Ürünü,Ürünü Yılmaz,Ürünü Yılmaz Yüksel,Üye,Üye değilim,Üye değilim Olmak,Üye değilim Olmak istiyorum,Üye Girişi,Üyelerimiz,üyelerimize,üyelerimize ücretsiz,üyelerimize ücretsiz web,üyelerimize ücretsiz web alanları,üyeliği,Üyeliği,üyeliği için,Üyesi,Üyesi Kişi,Üyesi Kişi Grup,Üyesi Kişi Grup Üyesi,Üzerine,Üzerine Dr,Üzerine Dr Hanefi,Üzerine Dr Hanefi Özbek,Üzerine T Çevikoğlu,Vakfı,Vakfı Yayınları,Vakıflar,var,VCD,VCD Kaset,VCD Kaset Kitap,VCD Kaset Kitap Dergi,VCD Kitap,VCD Kitap Dergi,VCD Kitap Dergi Metod,ve,ve Ayak,ve Ayak Terimleri,ve Batı,ve Batı Müziği,ve Batı Müziği Sözlüğü,ve Frekans,ve Gerçek,ve Gerçek Bir,ve Gerçek Bir Ses,ve kaliteli,ve kaliteli ürünleri,ve Longalar,ve Longalar Göksel,ve Longalar Göksel Baktagir,ve Mehmet,ve Mehmet Güntekin,ve neşredilemez,ve neşredilemez ,ve neşredilemez turkmusikisi,ve Nota,ve Nota Download,ve Nota Download Programı,ve Tolga,ve Tolga Bektaş,ve Tolga Işıkyıldız,ve Yüzyıllarda,ve Yüzyıllarda Türk,ve Yüzyıllarda Türk Çalgıları,Vecihe,Vecihe Daryal,Vefâ,Vefâ Köşesi,Ver,Verenler,Vural,Vural Yıldırım,Web,web alanları,Web Siteleri,WEBden,WEBden Ulaşın,, nota arsivi, o,Yahya,YAHYA,Yapın,Yarman,Yaşar,Yavuz,Yavuz Yektay,Yayınlar,Yayınlar CD,Yayınlar CD Kaset,Yayınlar CD Kaset VCD,Yayınları,Yazım,Yazım Tekniği,Yektâ,Yektâ Bey,Yektâ Bey Anısına,Yektanın,Yektanın Öngörüleri,Yektanın Öngörüleri Prof,Yektanın Öngörüleri Prof İlhan,Yektay,Yeni,YENİ,Yeni eklenenler,Yeni Yayınlar,Yeni Yayınlar CD,Yeni Yayınlar CD Kaset,Yenimahalle,Yenimahalle Belediyesi,Yenimahalle Belediyesi KTM,Yenimahalle Belediyesi KTM Topluluğu,Yıldırım,Yılın,Yılın Ürünü,Yılın Ürünü Yılmaz,Yılın Ürünü Yılmaz Yüksel,Yılmaz,Yılmaz Yüksel,Yurdal,Yurdal Tokcan,Yüksel,Yüzyıllarda,Yüzyıllarda Türk,Yüzyıllarda Türk Çalgıları,Yüzyıllarda Türk Çalgıları O Yarman,Zekâi,Zekâi Tunca,Ziraat,Ziraat Fakültesi,Ziraat Fakültesi T S,Ziraat Fakültesi T S M Korosu,ziyâretçi,Ziyâretçi Defteri,ziyâretçi var Adresimiz,Adresimiz Değişti,AKP,Akyol,Akyol Gençlerbirliği,Akyol Gençlerbirliği Sanat,Akyol Gençlerbirliği Sanat Müzik,ANAP,ANI,Atatürk,Atatürk Avni,Atatürk Avni Akyol,Atatürk Avni Akyol Gençlerbirliği,Avni,Avni Akyol,Avni Akyol Gençlerbirliği,Avni Akyol Gençlerbirliği Sanat,BBP,beğendiyseniz,BESTEKARLARI,BESTEKARLARI KÜLLİYATI,Bey,Bey ne,Bey ne yapsın,Bey ne yapsın Yıl,Bey Sokak,Bey Sokak No,Bey Sokak No E Camcının,Bir,BİR,BİR ANI,Bir Rahmi,Bir Rahmi Bey,Bir Rahmi Bey ne,bize,bize değil,bize değil partilerimize,bize değil partilerimize sorabilirsiniz,BKN,Caddesi,Caddesi Minibüs,Caddesi Minibüs Yolu,Camcının,Camcının yanı,CHP,com,değil,değil partilerimize,değil partilerimize sorabilirsiniz,Değişti,dostlarınıza,dostlarınıza tavsiye,dostlarınıza tavsiye ediniz,DYP,E,E Camcının,E Camcının yanı,ediniz,Ekim,Etkinlikleri,FASİKÜLLERİ,FASİKÜLLERİ İNDİRİMLİ,FASİKÜLLERİ İNDİRİMLİ YTL,Fax,geleceğini,Gençlerbirliği,Gençlerbirliği Sanat,Gençlerbirliği Sanat Müzik,GİRİŞ,Haziran,Haziran sonuna,Haziran sonuna kadar,Haziran sonuna kadar Sergi,HYP,İ,İLE,İLE BİR,İLE BİR ANI,İNDİRİMLİ,İNDİRİMLİ YTL,İstanbul,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SENATO,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYELERİ,kadar,kadar Sergi,kadar Sergi ve,kadar Sergi ve Konserler,Kalaycıoğlu,Kalaycıoğlu Türk,Kalaycıoğlu Türk Musikisi,Kalaycıoğlu Türk Musikisi Türk,Konserler,Külliyatı,KÜLLİYATI,Külliyatı Rahmi,Külliyatı Rahmi Kalaycıoğlu,Külliyatı Rahmi Kalaycıoğlu Türk,KÜLLİYATIMIZIN,KÜLLİYATIMIZIN FASİKÜLLERİ,KÜLLİYATIMIZIN FASİKÜLLERİ İNDİRİMLİ,KÜLLİYATIMIZIN FASİKÜLLERİ İNDİRİMLİ YTL,KÜLTÜR,KÜLTÜR VE,KÜLTÜR VE TURİZM,KÜLTÜR VE TURİZM BKN,lütfen,lütfen dostlarınıza,lütfen dostlarınıza tavsiye,lütfen dostlarınıza tavsiye ediniz,Mahallesi,Mart,Mart Nisan,Mart Nisan Mayıs,Mart Nisan Mayıs Haziran,Mayıs,Mayıs Haziran,Mayıs Haziran sonuna,Mayıs Haziran sonuna kadar,MHP,Minibüs,Minibüs Yolu,Musıki,Musıki Etkinlikleri,Musıkimizin,Musıkimizin geleceğini,Musikisi,MUSIKİSİ,Musıkisi,Musikisi Külliyatı,Musikisi Külliyatı Rahmi,Musikisi Külliyatı Rahmi Kalaycıoğlu,Musikisi Türk,Musıkisi Türk,Musikisi Türk Musıkisi,Musikisi Türk Musıkisi Türk,Musıkisi Türk Müziği,Musıkisi Türk Müziği Zeki,Müren,Müren Müzik,Müren Müzik Türk,Müren Müzik Türk Sanat,Müziği,Müziği Nostalji,Müziği Nostalji Müzik,Müziği Nostalji Müzik Atatürk,Müziği Zeki,Müziği Zeki Müren,Müziği Zeki Müren Müzik,Müzik,Müzik Atatürk,Müzik Atatürk Avni,Müzik Atatürk Avni Akyol,Müzik Türk,Müzik Türk Sanat,Müzik Türk Sanat Müziği,ne,ne yapsın,ne yapsın Yıl,ne yapsın Yıl Ekim,net,Nisan,Nisan Mayıs,Nisan Mayıs Haziran,Nisan Mayıs Haziran sonuna,No,No E Camcının,No E Camcının yanı,Nostalji,Nostalji Müzik,Nostalji Müzik Atatürk,Nostalji Müzik Atatürk Avni,Nuh,Nuh Bey,Nuh Bey Sokak,Nuh Bey Sokak No,partilerimize,partilerimize sorabilirsiniz,Rahmi,Rahmi Bey,Rahmi Bey ne,Rahmi Bey ne yapsın,Rahmi Kalaycıoğlu,Rahmi Kalaycıoğlu Türk,Rahmi Kalaycıoğlu Türk Musikisi,rahmikalaycioglu,rahmikalaycioglu net,Rasimpaşa,Rasimpaşa Mahallesi,Sanat,Sanat Müziği,Sanat Müziği Nostalji,Sanat Müziği Nostalji Müzik,Sanat Müzik,SENATO,SENATO ÜYELERİ,SENATO ÜYELERİ İLE,SENATO ÜYELERİ İLE BİR,Sergi,Sergi ve,Sergi ve Konserler,Sitemizi,Sitemizi beğendiyseniz,Sokak,Sokak No,Sokak No E Camcının,Sokak No E Camcının yanı,sonuna,sonuna kadar,sonuna kadar Sergi,sonuna kadar Sergi ve,sorabilirsiniz,SP,stanbulda,tavsiye,tavsiye ediniz,TBMM,Tlf,Tlf ve,Tlf ve Fax,TODAİE,TURİZM,TURİZM BKN,turkmusikisikulliyati,turkmusikisikulliyati com,Türk,TÜRK,Türk Musikisi,TÜRK MUSIKİSİ,Türk Musıkisi,Türk Musikisi Külliyatı,Türk Musikisi Külliyatı Rahmi,Türk Musikisi Türk,Türk Musıkisi Türk,Türk Musikisi Türk Musıkisi,Türk Musıkisi Türk Müziği,Türk Müziği,Türk Müziği Zeki,Türk Müziği Zeki Müren,Türk Sanat,Türk Sanat Müziği,Türk Sanat Müziği Nostalji,Türkiye,ÜNİVERSİTESİ,ÜNİVERSİTESİ SENATO,ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYELERİ,ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYELERİ İLE,ÜYELERİ,ÜYELERİ İLE,ÜYELERİ İLE BİR,ÜYELERİ İLE BİR ANI,ve,ve Fax,ve Konserler,VE TURİZM,VE TURİZM BKN,yanı,yapsın,yapsın Yıl,yapsın Yıl Ekim,Yavuztürk,Yavuztürk Caddesi,Yavuztürk Caddesi Minibüs,Yavuztürk Caddesi Minibüs Yolu,YETO,Yıl,Yıl Ekim,Yolu,YP,YTL,Zeki,Zeki Müren,Zeki Müren Müzik,Zeki Müren Müzik Türk Kürdili Hicazkar Muhayyer Kürdi Nihavend Suzinak Hüseyni Hicazkar Hüzzam - SegahBeyati Hicaz Uşşak Muhayyer Gerdaniye Sultaniyegah Rast - Mahur Kürdi Acem Kürdi Karcığar Nikriz